taichi2964hi

someone doing tai chi outdoors in a garden